Kosha

Cartes Kosha

Enveloppe matérielle
Enveloppe matérielle
Annamaya Kosha
Enveloppe vitale
Enveloppe vitale
Pranamaya Kosha
Enveloppe mentale et sensorielle
Enveloppe mentale et sensorielle
Manomaya Kosha
Enveloppe intellectuelle
Enveloppe intellectuelle
Vijnanamaya Kosha
Enveloppe de félicité
Enveloppe de félicité
Anandamaya Kosha