Guidage audio des postures

Vous écoutez :

 • Bateau
  Paripurna Navasana
 • Demi pince
  Janu-Sirsasana
 • Pince
  Paschimottanasana
 • Tête de vache
  Gomukhasana
 • Torsion assise
  Ardha Matsyendrasana
 • Tortue
  Kurmasana
 • Aigle
  Garudasana
 • Arbre
  Vrikshasana
 • Demi lune
  Ardha Chandrasana
 • Guerrier I
  Virabhadrasana I
 • Guerrier II
  Virabhadrasana II
 • Guerrier III
  Virabhadrasana III
 • Pince debout
  Padahastasana
 • Triangle
  Trikonasana
 • Triangle inversé
  Parivritta Trikonasana
 • Crocodile
  Makarasana
 • Genou à la poitrine
  Ekapada Pavanamuktasana
 • Tête au pied
  Padangustha Muka Sparshasana
 • Chameau
  Ustrasana
 • Chat
  Marjarasana
 • Chandelle
  Sarvangasana
 • Charrue
  Halasana
 • Poisson
  Matsyasana
 • Arc
  Dhanurasana
 • Cobra
  Bhujangasana
 • Sauterelle
  Salambhasana